10 DOSA BESAR

sumber : Web

Pengertian dosa adalah suatau isilah yang menjelaskan perbuatan yang melanggar norma dan melaggar aturan yang telah di tetapkan oleh Allah.Dosa juga bersangkutan sangat erat dengan rizki kita.Menurut Ustad Yusuf Mansur dalam kehidupan seharai-hari ada 10 dosa besar yang wajib kita hilangkan dari diri kita dalam kehidupan sehari-hari,yang pertama adalah syirik yang kedua adalah dosa karena meninggalkan solat .


1 Syirik

Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktiqad iaitu dengan menjadikan suatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak sekutu bagi Allah
2 Meninggalkan solat
Siapa yang mengingkari kewajibannya menjadi kafir dan murtad, kekal dalam neraka, kerana kefarduannya disandarkan kepada nas yang jelas dan qathi’e (tidak dapat ditokok tambah) daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’.
Sesiapa yang meninggalkan solat kerana malas, bermudah-mudah atau sengaja tanpa menafikan kewajibannya tergolong dikalangan orang yang fasiq dan berdosa besar yang wajib ke atasnya beberapa perkara.
3 Durhaka terhadap orang tua
Setiap perbuatan atau ucapan yang tersakiti dengannya kedua orang tua atau salah satu dari keduany,
Di dalam al-Mishbah al-Munir: asal makna al-‘Aqq (durhaka) adalah asy-Syaqq (merobek) dikatakan ‘aqqa tsaubahu (dia merobek bajunya) sebagaimana dikatakan Syaqqahu (dia merobek bajunya) semakna. Dengan kata ‘aqqa ini digunakan untuk mengatakan ‘aqqa al-waladu abahu ‘uquqan (Anak tersebut durhaka kepada bapaknya) dari bab qa’ada, apabila dia bermaksiat kepadanya dan meninggalkan berbakti kepadanya, dan dia orang yang durhaka.
4 Zinah
Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan :
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. QS. 17:32
Allah juga memberikan jalan untuk menghindari perzinahan yaitu dengan berpuasa, menjaga pandangan dan memakai Jilbab bagi perempuan, dan Allah juga memberikan ancaman yang luar biasa bagi pelaku zina agar hambanya takut untuk melakukan zina :
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. QS. 24:2
5 Rizqi haram(makan harta haram)

Sebagaimana diketahui bahwa Tuhan selalu menganjurkan kepada umat manusia agar mereka mencari karunia Tuhan dengan cara yang baik dan benar serta substansi yang halal pula. Artinya sesuatu yang meskipun seluruhnya milik Tuhan, tetapi sebagian diantara rizki atau sesuatu tersebut ada yang memang secara substansial halal adanya dan ada pula yang haram. Demikian juga dengan cara yang digunakan juga ada yang halal dan ada pula yang haram. Barang atau sesuatu yang secara substansial haram, dapat dicontohkan seperti daging babi dan segala macam barang yang digolongkan sebagai najis. Sedangkan kalau cara yang digolongkan sebagai haram, meliputi segala bentuk cara memperoleh rizki yang bertentangan dengan aturanyang berlaku termasuk aturan syariat.
6 Mabok/minum minuman keras
Khamar (minuman keras) mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa mengakibatkan lupa diri. Allah swt. melarang umat Islam meminum khamar. Sebab, khamar itu adalah najis (diharamkan meminumnya) dan termasuk dalam satu perbuatan setan. Para ahli fiqh telah sepakat tentang pengharaman khamar. Dan siapa saja yang menolak pengharaman ini maka ia termasuk orang kafir yang keluar dari agama Islam. Dosa meminum khamar termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya yang bisa menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital. Apabila khamar ini merupakan musuh utama bagi organ-organ tubuh manusia, termasuk organ otak, maka sewajarnya apabila khamar termasuk sesuatu yang paling menjijikkan. Apalagi kalau ditinjau dari segi fungsi akal yang berguna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apabila akal sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar.
7 Memutuskan silatuhrahim
0rang yang memutuskan silaturahmi adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Dosa yang dipercepat oleh Allah untuk diberi siksa di dunia dan akhirat adalah memutuskan silaturahmi (selain berbuat zalim). 0rang yang memutuskan silaturahmi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. 0rang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Bila dalam suatu kaum terdapat orang yang memutus silaturahmi, maka kaum itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah.
8 Bohong
Bohong adalah menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan atau menyatakan sesuatu berlainan dengan sebenarnya. Misalnya, Faktanya merah tetapi dikatakan berwarna putih atau yang lainnya.
Bohong sering disebut juga dusta. Dalam Bahasa Arab, Bohong disebut Kadziba. Musailamah mendapat gelar Al Kadzab karena ia suka berbohong. Berbohong atau berdusta termasuk akhlaq yang tercela karena akan merugikan orang lain. Untuk itu, sebagai anak islam ketika berbicara harus jujur atau mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataanya.
9 Kikir/pelit
Pelit alias kikir alias medit adalah karakter khas manusia. Jika sedang tidak punya harta, manusia memohon kepada Tuhan agar diberi rezeki, tetapi ketika rezeki yang datang semakin lama semakin banyak, mulailah dia berhitung jika mengeluarkannya untuk amal. Mungkin dia merasa harta yang diperoleh adalah hasil jerih payahnya, maka tidak rela ia membagikannya secara ‘gratis’ kepada orang yang membutuhkan. Ingat kisah Qarun yang diceritakan di dalam Al-Quran? Dulunya ia seorang yang miskin, tetapi ia bermohon kepada Tuhan agar diberi harta yang melimpah. Dia berjanji akan membantu orang miskin. Tuhan mengabulkan doanya. Hartanya semakin banyak, tetapi bersamaan dengan itu sifat kikirnya pun timbul. Tuhan menghukum Qarun dengan menenggelamkan dia bersama hartanya itu (makanya kalau orang menemukan harta terpendam dikatakan menemukan harta karun).
10 Ghibah
Dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan kepada kita supaya saling menghormati hak dan kewajiban serta bertata krama. Kita diperintahkan untuk tidak bergunjing, memata-matai dan berprasangka terhadap orang lain dalam hidup sehari-hari kita. Perbuatan buruk ini juga termasuk dalam satu dari sekian hal yang membatalkan puasa Ramadhan kita. Demikian buruknya perbuatan bergunjing dan berprasangka sehingg Allah mengibaratkannya sebagai memakan daging mayat saudara sendiri. Mari kita kita bertaubat dan datang ke Allah swt,untukmeminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan,
Allah swt berfirman: “Katakanlah,hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.sesungguhnyha Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.Sesungguhnya Dia-lah yang maha pengampu lagi maha penyayang.”(QS AZ-ZUMAR[39];53)
Serta dekatkan diri kita kepada sang pencipta alam yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dalam kehidupan kita,agar kita terhindar dari 10 dosa besar di atas yang mengakibatkan ketutupnya pintu Rahmat-NYA untuk kita.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *